REGULAMIN

Regulamin Akredytacji dla mediów na wydarzenie
„To jest moja Matka, ta Ziemia” organizowane
w dniu 26 maja 2018 roku

 REGULAMIN AKREDYTACJI DLA MEDIÓW
 • 1. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu termin:

 1. Organizator – oznacza Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, pod adresem: ul. Św. Michała Archanioła 3, 35-303 Rzeszów
 2. Wydarzenie – oznacza konferencję naukową „To jest moja Matka, ta Ziemia”.
 3. Media – oznacza redakcje prasy (dzienników i czasopism), publikacji internetowych, a także programów radiowych, telewizyjnych oraz innych środków masowego przekazu.
 4. Przedstawiciel Mediów – osoba upoważniona przez Media do ubiegania się o Akredytację.
 5. Akredytacja – oznacza zezwolenie Organizatora na przebywanie Przedstawiciela Mediów na terenie Wydarzenia w wydzielonej strefie dla dziennikarzy, w celu sporządzenia relacji, reportażu lub sprawozdania z Wydarzenia, a także na zasadach indywidualnie określonych w odniesieniu do danego Wydarzenia – na sporządzanie fotografii, rejestrowanie Wydarzenia na nośnikach audio lub audiowizualnych, albo przeprowadzenie wywiadu.
 6. Akredytowany Przedstawiciel Mediów – Przedstawiciel Mediów posiadający ważną Akredytację.
 7. Minimalna Promocja Wydarzenia – oznacza minimalny zakres promocji Wydarzenia przez Media, uprawniający Przedstawiciela tych Mediów do ubiegania się o Akredytację bezpłatną – w zależności od rodzaju Mediów obejmuje ona:
 8. a) miesięczniki drukowane – zapowiedź ze zdjęciem (min. 400 znaków);
 9. b) tygodniki drukowane – zapowiedź ze zdjęciem (min. 600 znaków);
 10. c) dzienniki drukowane – trzy zapowiedzi (w tym min. jedna ze zdjęciem) po min. 400 znaków;
 11. d) portale internetowe – banner na stronie głównej oraz pełna informacja na stronie głównej i w zakładce POLECAMY, utrzymująca się min. 2 tyg. przed Wydarzeniem, w dobrze widocznym miejscu;
 12. e) radio – zapowiedzi redakcyjne min. 2 tygodnie przed datą Wydarzenia;
 13. f) telewizja – zapowiedź z wykorzystaniem materiałów video;
 14. g) inne Media – do ustalenia z Organizatorem.

 

 • 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Przedstawicieli Mediów ubiegających się o Akredytację na Wydarzenia oraz posiadających ważną Akredytację.

 

 • 3. ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI
 1. Akredytacje przyznawane są Przedstawicielom Mediów na wniosek przesłany na adres e-mail: polskajestwolna@gmail.com w terminie określonym w §3 ust. 2., na formularzu „Wniosku o Akredytację” dostępnego na stronie www.polskajestwolna.pl w zakładce „Akredytacje prasowe”.
 2. Organizator przewiduje przyznawanie Przedstawicielom Mediów Akredytacji nieodpłatnych.

Akredytacje nieodpłatne przyznawane są przedstawicielom Mediów, które brały udział w promocji Wydarzenia w zakresie uzgodnionym uprzednio z Organizatorem, nie mniejszym niż Minimalna Promocja Wydarzenia. Ostateczny termin składania wniosku o Akredytację nieodpłatną upływa 14 dni przed datą Wydarzenia. Akredytacje nieodpłatne są przyznawane najpóźniej 7 dni przed datą Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia Akredytacji nieodpłatnej w przypadku wyczerpania miejsc na widowni przeznaczonych dla Akredytowanych Przedstawicieli Mediów.

 1. Maksymalna ilość Akredytacji, o którą mogą się ubiegać Przedstawiciele Mediów, w zależności od rodzaju Mediów wynosi:
 2. a) radio- 3 szt.
 3. b) prasa drukowana – 4 szt.
 4. c) portale internetowe- 2 szt.
 5. d) telewizja- 4 szt.
 6. e) inne Media – 1 szt.
 7. Przyznanie Mediom tytułu Patrona Medialnego czy nawiązanie współpracy redakcyjnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Akredytacji. Zainteresowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do zgłaszania Wniosków o Akredytację na poszczególne Wydarzenia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 8. Złożenie Wniosku o Akredytację nie jest równoznaczne z udzieleniem Akredytacji.

 

 • 4. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AKREDYTOWANYCH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
 1. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mają obowiązek odebrania Akredytacji najwcześniej godzinę, a najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatora miejscu przed wejściem na Wydarzenie, po okazaniu dokumenty tożsamości i podaniu numeru Akredytacji. Po upływie powyższego czasu ważność Akredytacji wygasa, a Przedstawiciele Mediów, którzy nie odebrali Akredytacji nie będą wpuszczani na teren Wydarzenia.
 2. Akredytowani Przedstawiciele Mediów zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu przekazanych przez Organizatora identyfikatorów, przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia.
 3. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mogą utrwalać przebieg Wydarzenia lub wizerunki artystów uczestniczących w Wydarzeniu tylko za uprzednią, odrębną zgodą Organizatora. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu lub próby odstąpienia Akredytacji osobom trzecim upoważniają obecnego na miejscu Wydarzenia przedstawiciela Organizatora do cofnięcia Akredytacji w trybie natychmiastowym, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty lub innych roszczeń z tego tytułu.
 4. Akredytacja nie zwalnia Przedstawicieli Mediów z przestrzegania powszechnie obowiązujących norm prawnych, w szczególności wynikających z regulacji o prawie prasowym lub prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ogólnych norm prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych.
 5. Akredytowani Przedstawiciele Mediów mogą otrzymać materiały prasowe związane z Wydarzeniem.
 6. Złożenie Wniosku o Akredytację oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.